10   2016 Educational IT Solutions EXPO  청어람 16·11·30 470 50
9   중국하이테크 박람회참가  청어람 16·12·12 607 48
8   2016 로봇활용 코딩교육 강사 연수  청어람 16·12·12 964 51
7   2016 Good design GD마크 선정  청어람 16·12·12 726 50
6   코딩로봇 컨텐츠 저작권등록 완료  청어람 16·12·23 816 52
5   2017 교육박람회  청어람 17·02·06 978 47
4   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.1  청어람 17·04·20 2965 67
3   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.2 다국어버전 (beta)  청어람 17·08·01 3609 63
2   축 KS인증 현판식  청어람 17·08·17 583 58
N   자격명 : 로봇강사자격증 -민간자격증 안내  청어람 17·08·24 1524 58
1