11   2016 Educational IT Solutions EXPO  청어람 16·11·30 714 137
10   중국하이테크 박람회참가  청어람 16·12·12 868 140
9   2016 로봇활용 코딩교육 강사 연수  청어람 16·12·12 1354 142
8   2016 Good design GD마크 선정  청어람 16·12·12 1256 139
7   코딩로봇 컨텐츠 저작권등록 완료  청어람 16·12·23 1193 145
6   2017 교육박람회  청어람 17·02·06 1368 139
5   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.1  청어람 17·04·20 5081 176
4   [코딩] 타미스크래치 V 1.2.2 다국어버전 (beta)  청어람 17·08·01 5583 169
3   축 KS인증 현판식  청어람 17·08·17 1204 185
N   자격명 : 로봇강사자격증 -민간자격증 안내  청어람 17·08·24 2314 150
12